aprilie 26, 2016

DE-A ARHITECTURA MINI

Scopul acestui curs este acela de a le încuraja copiilor puterea și plăcerea de a imagina, mai cu seamă a acelor copii care abia au păşit pe poarta şcolii. Considerăm că astfel de experienţe pot crea obişnuinţe pentru viitor şi, ce poate fi mai minunat decât puterea imaginaţiei? Povestea este motivaţia generării spaţiale, pe baza ei se structurează demersul didactic. Cursul cuprinde două capitole a câte 17 lecţii fiecare: primul capitol ce se desfăşoară de-a lungul primului semestru (până înaintea vacanţei din februarie) este numit „Grifonel și Seminţica”, iar cel de-al doilea se numeste „Oraşe, castele, cetăţi”.

Ca şi în cazul cursului pentru clasele a III-a și a IV-a, tandemul arhitect-învăţător este binevenit. Totuşi, ghidul pentru acest curs este gândit astfel încât să poată fi predat şi doar de către invăţător. Fiecare lecţie are anexe cu materiale didactice de la care se poate porni în aventuri educative.

Sperăm ca şi prin acest curs, alături de toate celelalte activitaţi marca De-a arhitectura, să ne apropiem şi mai mult de scopul nostru de a încuraja copiii să-şi facă treaba lor specială de copii: să imagineze. Îndrăznim să sperăm, astfel, şi într-o viitoare generaţie de adulţi iniţiaţi în puterea și plăcerea de a imagina.

Părinţii nu vor pierde nimic din toate acestea, având în vedere că toţi copiii vor dori să-şi prezinte operele acasă aproape săptămânal.

Descărcați prezentarea cursului în format pdf aici. Descărcați programa cursului aici. Aici găsiţi Ghidul online „De-a arhitectura mini”.

2

VÂRSTA: 6-9 ani
DURATA ŞI OPŢIUNI DE DESFĂŞURARE:

 • un an şcolar – clasa I sau a II-a – opţional/extracurricular
 • doi ani şcolari –  clasa I + clasa a II-a – opţional/extracurricular

METODA DIDACTICĂ: învăţare prin proiect
TIP CURRICULĂ: interdisciplinară (arte + ştiinţe)
PREDAT DE: învățător + arhitect voluntar (persoană resursă)
LOCUL: sala de clasă, în expediţie în jurul şcolii sau în oraş
ÎNSCRIERI pentru asistenţa oferită de Asociaţia De-a Arhitectura pe parcursul unui an şcolar: arhitecţi voluntari (în perioada martie-august) şi clasele înscrise de cadre didactice (în perioada decembrie-martie)
DETALII: office@de-a-arhitectura.ro
PARTENERI: Ordinul Arhitecţilor din România

Dezvoltare program cultural*: Asociaţia De-a Arhitectura
Autor şi coordonator program educaţional „De-a arhitectura mini”: arh. Claudia Bingöl
Organizare material şi editare texte: arh. Mina Sava
Desene: arh. Claudia Bingöl
Fotografii: arhiva personală

Programul a fost pilotat în anul şcolar 2014-2015 în:

 • Mark Twain International School, Bucureşti – cadru didactic: Elena Ionescu, arhitect îndrumător: Mădălina Bold
 • Şcoala Gimnazială „Ioan Bob”, Cluj-Napoca – cadru didactic: Aurelia Bogdan, arhitect îndrumător: Eliza Jurca
 • Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca – cadru didactic: Gianina Vanca, arhitect îndrumător: Iulia Pătru
 • Școala Gimnazială „George Enescu”, Constanţa – cadru didactic: Daniela Tresina, arhitect îndrumător: Ana Maria Olteanu

În 2015 materialul didactic a  fost completat cu rezultatele obţinute în aplicaţia pilot.

*„De-a arhitectura mini” este un proiect al programului cultural: „De-a arhitectura – deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu construit” 2011-2014, program cultural dezvoltat de Asociaţia De-a Arhitectura cu sprijinul Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinul Arhitecţilor din România şi în parteneriat cu Departamentul de Şiintele Educaţiei din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti.

Programul este gratuit pentru școlile de stat.

Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură.

Save

Save

DE-A ARHITECTURA MINI

The purpose of this course is to encourage children’s power and pleasure to imagine, especially those children who have just enter the school gate. We belive that such experiences can create habits for the future and, what can be more wonderful than the power of imagination? The story is the motivation of spatial generation, based on which the didactic approach is structured. The course includes two chapters of 17 lessons each: the first chapter that runs during the first semester (before the February holiday) is called „Grifonel and Seminţica” and the second is called „Cities, Castles, Fortresses „.

As with the 3rd and 4th grade courses, the architect-teacher tandem is welcome. However, the guide for this course is designed so that it can also be taught only by the teacher. Each lesson has an appendix of teaching materials from which you can start in educational adventures.

We hope that this course, together with all the other activities of De-a arhitectura, will bring us even closer to our goal of encouraging children to do their own special children’s work: Imagine. We dare hope so in a future generation of adults initiated into the power and pleasure of imagining.

Parents will not lose any of this, since all children will want to present their works at home almost weekly.

Download the course presentation in PDF format here (Romanian). Download course curriculum here (Romanian).

2

AGE: 6-9 years
DURATION AND OPTIONS:

 • one school year – 1st or 2nd grade – optional / extracurricular
 • two school years – preparatory, only semester II + 1st grade or 1st grade + 2nd grade – optional / extracurricular

TEACHING METHOD: learning by project

CURRICULUM TYPE: interdisciplinary (arts + sciences)
TEACHED BY: teacher + volunteer architect (resource person)
PLACE: the classroom, in the expedition around the school or in the city
REGISTRATIONS for the assistance provided by De-a Arhitectura Association during a school year: volunteer architects (in the period between March and August) and the teachers’ grades (during December-March)
DETAILS: office@de-a-arhitectura.ro
PARTNERS: Ordinul Arhitecţilor din România

Cultural Program Development *: De-a Arhitectura Association
Author and coordinator of the „MINI Architecture” educational program: arch. Claudia Bingöl
Material organization and text editing: arch. Mina Sava
Drawings: arch. Claudia Bingöl
Photos: personal archive

The program was piloted in the 2014-2015 school year in:

 • Mark Twain International School, Bucureşti – teacher: Elena Ionescu, architect: Mădălina Bold
 • Şcoala Gimnazială „Ioan Bob”, Cluj-Napoca – teacher: Aurelia Bogdan, architect: Eliza Jurca
 • Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca – teacher: Gianina Vanca, architect: Iulia Pătru
 • Școala Gimnazială „George Enescu”, Constanţa – teacher: Daniela Tresina, architect: Ana Maria Olteanu

In 2015 the teaching material was completed with the results obtained in the pilot application.

*„De-a arhitectura MINI” ” is a project of the cultural program: „De-a arhitectura – deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu construit” 2011-2014, 2011-2014, cultural program developed by the De-a arhitectura Association with the support of the Bucharest Territorial Branch of  the Romanian Order of Architects and in partnership with the Department of Education of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Bucharest.

The program is free for state schools.

The development and implementation of this educational program is partly funded by the Romanian Order of Architects through the „Timbrul de Arhitectură”

 

SCHOOL YEAR 2016-2017 SPONSORS: