decembrie 21, 2012

DESPRE NOI

Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:

 • Copiii şi adulţii înteleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor
 • Profesioniştii mediului construit se implică prin educaţie în societate
 • În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios

OBIECTIVELE NOASTRE

Introducerea în curricula şcolară a educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii, precum şi încurajarea şi îndrumarea cadrelor didactice în a utiliza mediul construit şi arhitectura ca resurse de învăţare pentru alte materii.

Promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii în cadrul şcolilor, a cadrelor didactice şi în rândul breslei arhitecţilor.

Promovarea în mediul şcolar a ideii de mediu construit de calitate ca responsabilitate civică, pentru creşterea gradului de implicare a viitorilor cetăţeni în procesele de planificare şi proiectare care le vor afecta mediul de viaţă.

Deprinderea copiilor implicaţi în program cu noţiuni elementare de arhitectură şi urbanism prin observarea şi analiza directă a mediului construit în care trăiesc, aplicarea acestor noţiuni într-un proces creativ comun, precum şi comunicarea şi asumarea rezultatelor muncii lor.

Testarea metodelor de învăţare experienţială care folosesc creativitatea, curiozitatea, abilităţile de comunicare şi spiritul de echipă al copiilor.

Creşterea vizibilităţii breslei arhitecţilor în societate, începând cu mediul şcolar şi cu familiile copiilor.

Pregătirea continuă a profesioniştilor în arhitectură şi urbanism în vederea unei mai mari disponibilităţi de comunicare cu publicul larg.

COPIII

Propunem o îmbogăţire a culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale prin educaţia copiilor care sunt şi „formatori de opinie” ai părinţilor lor. Scopul nostru este de a-i ajuta pe copii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi să facă legături între ceea ce află la şcoală şi procesele complexe care transformă locurile în care trăiesc. Ca adulţi, vor fi atât utilizatori ai oraşelor, cât şi clienţi pentru arhitecţi, dar şi cetăţeni şi chiar factori de decizie care vor trebui să participe activ la modelarea locului în care vor trăi şi să creeze, utilizând atât moştenirea culturală, cât şi inovaţia, comunităţi cu o viaţă sănătoasă şi armonioasă.

Pentru copii, programele noastre sunt gândite şi construite pentru a-i ajuta să îşi dezvolte o serie de abilităţi şi aptitudini care sunt poate mai puţin utilizate în procesul de învăţământ tradiţional:

 • aptitudinile de interpretare şi abstractizare, de reprezentare şi de exprimare vizuală, simţul  spaţial;
 • creativitatea;
 • abilitatea de a observa, de a percepe şi de a analiza critic mediul construit, identificând valorile lui şi dezvoltându-şi simţul civic şi responsabilitatea faţă de acesta şi cel natural;
 • abilităţile de colaborare, comunicare şi lucru în echipă.

De asemenea, programele sunt şi o deschidere spre un domeniu care nu apare în curricula şcolară, dar care face parte din viaţa noastră şi o influenţează. Astfel, vor cunoaşte limbajul specific arhitecturii, familiarizându-se cu reprezentările specifice acesteia şi îşi vor îmbogăţi cultura vizuală.

MEMBRI FONDATORI AI ASOCIAŢIEI DE-A ARHITECTURA:

 • Corina Croitoru – arhitect, membru OAR B
 • Miruna Grigorescu – arhitect, MA management urban, project manager AFI Europe, membru OAR B
 • Vera Marin – arhitect cu specializare în urbanism, lector universitar, preşedinte ATU, arhitect asociat SQUARE BAU, membru RUR, APUR, UAR şi OAR
 • Claudia Pamfil – arhitect, MA urbanism, trainer și facilitator, asociat CP Consult Grup, membru RUR, UAR
 • Mina Sava – arhitect asociat A STIL, membru OAR B, preşedinte Asociaţia De-a Arhitectura
 • Eliza Yokina – arhitect asociat SYAA, membru OAR B

PE SCURT, CINE ȘI CE:

filmul știrilor PRO TV despre De-a Arhitectura

filmul participării De-a Arhitectura la emisiunea Garantat 100%

ABOUT US

We are building through education. Our building grows when:

 • Both children and adults understand and cherish the values of built environment and become active citizens in their local communities
 • Built environment professionals get involved in society through education
 • Games, experiments and creativity foster education

OUR GOALS

Introducing the architecture and built environment education for children in the school curriculum, as well as inspiring and guiding teachers to use built environment and architecture as resources in the learning process for other school subjects.

Promoting the architecture and built environment education for children in schools, among teachers and architecture professionals.

Nurturing the idea of “quality built environment” as a civic responsibility, aiming to increase the involvement of future citizens in the planning and design processes that will affect their own living environment.

Teaching the children, involved in De-a Arhitectura’s programs, the basic knowledge of architecture and urban planning through direct observation and analysis of the built environment they live in, using this knowledge in a shared creative thinking process, as well as presenting and undertaking the results of their work.

Testing experiential learning methods that use children’s creativity, curiosity, communication skills and team spirit.

Raising awareness over the role of architects in society, starting with the school environment and the children’s families.

Permanent training of architecture and urbanism professionals to a better open dialogue with the public.

THE CHILDREN

We intend to enrich the architectural and urban culture of the Romanian society through the education of children, who are also “opinion leaders” for their parents. Our aim is to help children understand the architecture and the built environment and to connect what they learn in school with the complex processes that transform the environment they live in. As future adults, they will not only be the users of the cities and clients of the architects, but also citizens and decision makers that should be able to actively take part in shaping the place they will live in and to creating communities with a healthy and harmonious life, using both innovation and cultural heritage.

Our programs are designed to support children develop a range of skills and abilities which are less used in the traditional educational process:

 • interpretation and abstract thinking;
 • representation and visual expression, sense of place and space;
 • creativity;
 • the ability to observe, to perceive and critically analyze the built environment, identifying its values;
 • the civic sense and the responsibility towards both built and natural environment;
 • team work and communication skills.

Furthermore, our programs are an open window to a subject that is not included in the school curriculum, a subject that plays an important part in our daily life and it has a big influence on it. Thus, children will learn the specific language of architecture, they will become accustomed with architectural representations and they will enhance their visual culture.

FOUNDING MEMBERS OF DE-A ARHITECTURA ASSOCIATION:

Corina Croitoru – Architect, member of Romanian Order of Architects – Bucharest (OAR-B)
Miruna Grigorescu – Architect, MA in Urban Management, Project Manager AFI Europe, member of Romanian Order of Architects – Bucharest (OAR-B)
Vera  Marin – Architect – Architect specialized in Urban Planning, Lecturer, President of ATU, Associated Architect at SQUARE BAU, member of Romanian Urban Planning Register (RUR), Romanian Urban Planners Professional Association (APUR), Union of Romanian Architects (UAR) and Romanian Order of Architects – Bucharest (OAR-B)
Claudia Pamfil – Architect specialized in Urban Planning, Trainer, Director Group for Local Development (GDL)
Mina Sava –  Associated Architect at A STIL, President of De-a Arhitectura Association, member of Romanian Order of Architects – Bucharest (OAR-B)
Eliza Yokina – Associated Architect at SYAA, member of Romanian Order of Architects – Bucharest (OAR-B)

Briefly, we are:

(available only in Romanian)

ProTV news’ movie about De-Architectura Association

TV show „100% Guaranteed” movie about De-a arhitectura Association