septembrie 1, 2017

DE-A ARHITECTURA LA GRĂDINIŢĂ

„Arhitectura, mai mult decât orice altă formă de artă, implică iminenţa percepţiei simţurilor noastre. Trecerea timpului, lumina, umbra şi transparenţa, fenomenul culorii, textura, materialul şi detaliul, toate participă în experienţa completă a percepţiei arhitecturii.”

(Juhani Pallasmaa, 1996: The Art of Dwelling)

Iată de ce este important ca cei mai mici dintre noi (copii de 3-6 ani), să intre în contact cu domeniul arhitecturii:

 • Educaţia de arhitectură implică o viziune holistică, cu alte cuvinte, copiii ating în cercetările lor domenii foarte variate, reuşind să facă foarte uşor conexiuni surprinzător de libere și creative.
 • Li se va dezvolta simţul critic şi vor recunoaşte calitatea.
 • Disponibilitatea pentru experimentarea senzorială este maximă la aceste vârste. Odată „învățată” metoda, vor apela la ea şi mai târziu, în mod natural.
 • Pentru dezvoltarea exprimării sentimentelor, ideilor, preocupărilor, dar și înţelegerea şi ascultarea celorlalţi.
 • Pentru curiozitate și plăcerea jocului individual, în grup sau în echipă.
 • Pentru că populaţia urbană creşte din ce în ce mai mult, iar deciziile pe care le iau oamenii în ceea ce priveşte mediul să ajungă să fie luate din ce în ce mai responsabil.
 • Pentru activarea spiritului civic și comunitar, pentru încurajarea iniţiativei personale şi a abilităţilor de comunicare.
 • Scopul ultim al acestei iniţiative educative este ca în viitor, orice profesie ar urma acești copii, să înţeleagă mediul în care trăiesc şi să îl ocrotească, să îl îmbogăţească, să îl modeleze în deplină cunoştinţă de cauză.

Atelierele au fost gândite de echipa De-a arhitectura (arh. Eliza Yokina, arh. Claudia Bingöl și arh. Corina Croitoru), și pilotate în Brașov (arh. Deea Ursachi, arh. Ioana Aldea, arh. Cristina Țurcanu, arh. Cristina Vechiu) și în Tulcea (arh. Monica Bădulescu), în perioada 2015-2017.

VÂRSTĂ: 3-6 ani

DURATĂ: 12 ședințe/45-60 min

LOCUL: în sala de clasă, în curtea grădiniței, în București și în orașele mari din țară

ÎNDRUMĂTOR: 1-2 arhitecți din echipa De-a arhitectura

CUPRINS:

1. OGLINDA, OCHEANUL ȘI BABA OARBĂ
2. LABIRINTUL DIN AȚE
3. GRĂDINA CU CASE
4. SCRISOARE CĂTRE CASA MEA
5. STRADA ANIMALELOR
6. CETĂȚILE DE SCAUN
7. TEATRU DE UMBRE
8. CASA SECRETOASĂ
9. STRUCTURA GUSTOASĂ
10. PLANURI DE CASE
11. CORPUL-STRUCTURĂ
12. CLĂDIRILE ORAȘULUI

Cursul se desfășoară contra cost, în grădinițele de stat și private, de către un architect din echipa De-a arhitectura. Informaţii suplimentare și oferta le puteţi solicita la: office@de-a-arhitectura.ro.

DE-A ARHITECTURA IN KINDERGARTEN

„Architecture, more than any other form of art, implies the imminence of the perception of our senses. Time passage, light, shadow and transparency, color phenomenon, texture, material and detail all participate in the complete experience of architecture perception. ”

(Juhani Pallasmaa, 1996: The Art of Dwelling)

This is why it is important that the smallest of us (3-6 year-olds) come into contact with the field of architecture:

 • Architectural education implies a holistic vision, in other words, children have a wide range of research, succeeding in making easily surprisingly free and creative connections.
 • They will develop critical sense and recognize quality.
 • Availability for sensory experimentation is maximal at these ages. Once the method „learned” they will appeal to it later, naturally.
 • To develop the expression of feelings, ideas, proclamations, but also understanding and obedience to others.
 • For the curiosity and pleasure of individual, group or team play.
 • Because the urban population is growing more and the decisions that people make about the environment get to be taken more and more responsible.
 • For activating civic and community spirit, encouraging personal initiative and communication skills.
 • The ultimate goal of this educational initiative is that in the future, no matter the profession these children will follow, they will understand the environment they live in and protect, enrich and shape it in full knowledge of the cause.

The workshops were designed by the De-a arhitectura team  (arch. Eliza Yokina, arch. Claudia Bingol and arch. Corina Croitoru), and piloted in Brașov (arch. Deea Ursachi, arch. Ioana Aldea, arch. Cristina Țurcanu, arch. Cristina Vechiu) and Tulcea (arch. Monica Bădulescu), in 2015-2017.

AGE: 3-6 years

DURATION: 12 sessions / 45-60 min

PLACE: in the classroom, garden courtyard, in Bucharest and the big cities in the country.

GUIDER: 1-2 architects from theDe-a arhitecturateam

CONTENTS:

1. THE MIORROR, THE SPYGLASS AND THE BLIND MAN’S BUFF
2. THREAD LABIRINTH
3. THE GAERDEN WITH HOUSES
4. LETTER TO MY HOUSE
5. ANIMAL STREET
6. RULLING CITIES
7. SHADOW THEATRE
8. SECRET HOUSE
9. TASTY STRUCTURE
10. HOUSE PLANS
11. THE STRUCTURE BODY
12. THE BUILDING OF THE CITY

The course has a fee and takes place in state and private kindergartens and is run by an architect of the De-a arhitectura team. Further information and offer can be obtained from office@de-a-arhitectura.ro.