august 17, 2017

URBAN UP! MEDIU CONSTRUIT PENTRU LICEENI

În al cincilea an de activitate, Asociaţia De-a Arhitectura lansează un nou proiect, Urban Up!, prin care își diversifică portofoliul cu încă o grupă de vârstă, cea a liceenilor. Sub egida programului Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun, proiectul a fost selectat în urma unui concurs în domeniul proiectelor educaționale. 

DE CE?

 • Lipsesc cunoștințe despre felul în care se transformă mediul nostru de viață.
 • Nu sunt prea frecvente ocaziile pe care le au liceeni de a întâlni profesioniști activi și pasionați care le pot fi repere în dezvoltarea profesională și exemple de implicare în societate.

CE?

 • Cunoștințe și atitudini privind valorile mediului construit, dezvoltare durabilă și rolul lor în procesele de transformare a orașelor lor.
 • Competențe de a învăța să învețe, de a comunica și lucra în echipă devenind astfel cetățeni conștienți de mediul construit, dar și promotori ai schimbării în bine a orașelor lor.

CUM?

 • Prin ateliere interactive și materiale didactice accesibile.
 • Prin cooperarea între educația formală și cea informală: materialele de pe site vor putea inspira metode non-formale și în disciplinele școlare.
 • Prin creșterea capacității unor tineri profesioniști de a fi facilitatori ai înțelegerii mediului construit – legături mai strânse între mediul profesional al arhitecților și urbaniștilor și mediul educațional.

CUNOAȘTEȚI PROIECTUL – ATELIERE:

În zilele de sâmbătă, pentru a avea un timp dedicat lucrului împreună, Asociația De-a Arhitectura propune liceenilor întâlniri cu profesioniști din domeniul mediului construit (arhitecți, urbaniști, ingineri, antropologi).

Prin exerciții cu multă interactivitate, participanții vor înțelege mai bine cum se transformă orașele noastre, de ce să ne intereseze calitatea în construcții, de ce să ne pese de valorile de patrimoniu, care sunt locurile interesante pentru a fi alături de ceilalți locuitori care au preocupări similare, cum se pot gândi și prezenta acele locuri, cât de accesibile sunt anumite zone ale orașului etc.

Atelierele sunt tot atâtea ocazii de a discuta cu profesioniști activi și pasionați care pot fi repere pentru liceeni în orientarea lor profesională, dar și exemple de implicare în societate.

ATELIER A
Monument, cine eşti? + Harta anti-plictiseală

Fiecare dintre noi trăiește orașul, îl folosește. Dar îl și cunoaște? Îl și iubește? Care sunt locurile pe care le consider importante și de ce? Dacă ar fi și alții care le-ar vedea așa cum le văd eu, le-ar folosi și le-ar iubi la fel ca mine?

Vino la acest atelier și vei putea vedea ce locuri din orașul tău preferă și colegii tăi de generație, vei putea recomanda propria ta hartă anti-plictiseală, dar vei putea înțelege mai bine de ce unele clădiri sunt considerate de către profesioniști ca fiind valori de patrimoniu și ce spun locuitorii despre ele.

Descarcă prezentare Monument cine eşti + Harta anti-plictiseală (PDF)

ATELIER B
Un proiect pentru oraşul meu + Turul oraşului

Spațiul orașului este ceva concret, care te influențează. Dar și tu poți influența spațiul orașului chiar dacă nu la fel de mult ca pe spațiul casei tale. Cum se transformă orașele noastre? Ce știm despre modul în care se iau deciziile privind proiectele care modifică părți din oraș? Cum am prezenta orașul nostru dacă ar fi un BRAND?

Vino la acest atelier și vei putea propune idei utile jucând rolul cuiva care decide cum se cheltuie banii publici, vei putea realiza un tur online pentru oricine ar vrea sa cunoască mai bine locurile care îți plac ție și colegilor tăi.

ATELIER C
Nu am chef azi + Orașul revendicat

Știi care sunt legăturile dintre mediul construit și starea fizică și afectivă a celor ce îl utilizează? Ai explorat vreodată aspectele care influențează calitatea vieții în orașul tău? Poți să spui dacă o zonă a orașului are toate facilitățile necesare locuitorilor săi? Îți poți da seama de ce un loc îți place și altul nu? De ce unele locuri sunt apreciate de ceilalți, dar nu și de tine?

Vino la acest atelier și vei putea lucra cu criterii de analiză a spațiului pe care le folosesc și profesioniștii mediului construit care te vor îndruma.

ATELIER D
Accesul pe roţi + Orașul inculpat

Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi să poți acuza orașul ca un procuror sau apăra orașul ca un avocat? Dar să parcurgi traseele unei zone din oraș având de împins un cărucior sau un troller?

Vino la acest atelier și vei putea căuta și prezenta argumente pro și contra (unui aspect al) orașului, vei înțelege mai bine cum ne influențează viața de fiecare zi, vei experimenta parcurgerea unei zone din prisma accesibilității și vei acumula experiență de a analiza orașul. Astfel, vei deveni poate mai interesat să poți influența deciziile pentru dezvoltarea armonioasă și incluzivă a orașului.

EXERCIŢIU BONUS
Orașul viitorului

În viitor, ca locuitor, vei fi parte din comunitatea locală care își modelează orașele după valorile pe care se bazează acea comunitate. Vei înțelege, prin acest exercițiu, cum se planifică dezvoltarea unei localități și vei putea deveni astfel mai conștient despre ce ai putea face tu în viitor.

CUNOAȘTEȚI PROIECTUL – FEEDBACK:

Completează formularul de feedback online.

CUNOAȘTEȚI PROIECTUL – JURNAL URBAN UP!:

 • 29 noiembrie 2017: Jurnal Urban Up! Timişoara
 • 14 decembrie 2017: Jurnal Urban Up! Braşov
 • 15 decembrie 2017: Jurnal Urban Up! Iaşi
 • 15 decembrie 2017: Jurnal Urban Up! Sibiu
 • 16 decembrie 2017: Jurnal Urban Up! Bucureşti
 • 18 decembrie 2017: Jurnal Urban Up! Cluj
 • 20 decembrie 2017: Jurnal Urban Up! Constanţa

URBAN UP! BUILT ENVIRONMENT FOR HIGH-SCHOOL STUDENTS

In the fifth year of its activity, the De-a Arhitectura Association launches a new project, Urban Up!, through which it diversifies its portfolio with another age group, that of high school students. Under the aegis of theTogether with Lidl for a better future program, the project was selected following a competition in the field of educational projects.

WHY?

 • Lack of knowledge about the way our living environment is transformed.
 • There are too few occasions for high school students to meet active and passionate professionals who can be a milestone in professional development and examples of engagement in society.

WHAT?

 • Knowledge and attitudes about the values ​​of the built environment, sustainable development and their role in the processes of transformation of their cities.
 • Skills to learn, communicate and work in a team thus becoming citizens aware of the built environment, as well as promoters of changing cities for the better.

HOW?

 • Prin creșterea capacității unor tineri profesioniști de a fi facilitatori ai înțelegerii mediului construit – legături mai strânse între mediul profesional al arhitecților și urbaniștilor și mediul educațional.
 • Through interactive workshops and accessible teaching materials.
 • Through cooperation between formal and informal education: the materials on the site will be able to inspire non-formal methods in school disciplines as well.
 • By increasing the capacity of young professionals to be facilitators of understanding the built environment – closer ties between the architects and urbanist professional environment and the educational environment

KNOW THE PROJECT – WORKSHOPS:

On Saturdays, in order to have time dedicated to working together, the De-a Arhitectura Association proposes to the high school students meetings with built environment professionals (architects, urbanists, engineers, anthropologists).

Through interactivity exercises, the participants will better understand how our cities are transformed, why we should care about building quality, why we should care about heritage values, what are the exciting places to be with the other residents who have similar interests, how to think and present those places, how accessible are certain areas of the city, etc.

Workshops are all opportunities to discuss with active and passionate professionals who can be milestones for high school students in their professional orientation, but also examples of involvement in society.

WORKSHOP A
Monument, who are you? + Anti-boredom map

Each of us lives the city, uses it. But does he know it? Does he love him? What are the places I consider important and why? If there were others who would see them as I see them, would they use them and love them just as I do?

Come to this workshop and you will be able to see what places in your city your colleagues like, you can recommend your own anti-boredom map, but you can better understand why some buildings are considered by professionals as heritage values and what the inhabitants say about them.

Presentation download: Monument, who are you? + Anti-boredom map (PDF)

WORKSHOP B
A project for my city + City tour

The area of ​​the city is something concrete that influences you. But you can influence the city even if not as much as your home space. How do our cities transform? What do we know about how decisions are made on projects that change parts of the city? How would we introduce our city if it were a BRAND?

Come to this workshop and you can offer useful ideas as someone who decides how to spend public money, you can make an online tour for anyone who would like to know better the places you like for yourself and your colleagues.

WORKSHOP C
Not in the mood today + The claimed city

Do you know the links between the built environment and the physical and emotional state of those who use it? Have you ever explored the aspects that influence the quality of life in your city? Can you say if a city area has all the amenities necessary for its inhabitants? Can you figure out why you like one place and not another? Why are some places appreciated by others but not by you?

Come to this workshop and you will be able to work with the space analysis criteria that the built environment professionals that guide you use.

WORKSHOP D
Wheel acces + Defendant city

Have you ever imagined how you could accuse the city  as a prosecutor or defend the city as a lawyer? But to go through the trails of an area in the city with a pushchair or a troller?

Come to this workshop and you will be able to search and present the pros and cons (of an aspect) of the city, you will better understand how it influences our everyday life, you will experience an area in terms of accessibility and you will gain experience in analyzing the city. Thus, you may become more interested in influencing decisions for the harmonious and inclusive development of the city.

BUNOS EXERCISE
Future city

In the future, as an inhabitant, you will be part of the local community that shapes its cities according to the values ​​on which that community is based. You will understand, through this exercise,how the development of a city is planned and thus you will become more aware about what you can do in the future.

KNOW THE PROJECT – URBAN UP! JOURNAL:

 • November 29 2017: Jurnal Urban Up! Timişoara
 •  December 14 2017: Jurnal Urban Up! Braşov
 •  December 15 2017: Jurnal Urban Up! Iaşi
 •  December 15 2017: Jurnal Urban Up! Sibiu
 •  December 16 2017: Jurnal Urban Up! Bucureşti
 •  December 18 2017: Jurnal Urban Up! Cluj
 •  December 20 2017: Jurnal Urban Up! Constanţa