ianuarie 6, 2017

ŞCOLARI ÎN SIGURANŢĂ

Ideea proiectului a apărut în urma unei întâlniri din noiembrie 2015 a echipei De-a Arhitectura ca urmare a tragediei de la Colectiv. Aici puteţi citi concluzia primei întâlniri.

Programul a fost gândit în 3 etape:

  • Un material educativ conținând un set de cartoline, fiecare dedicată unei noțiuni, cu explicații, pictograme și resurse (vezi un link, invită un pompier/un arhitect/un cadru medical etc.) + îndrumare pentru explorări/analize ale spațiului școlii din punct de vedere al siguranței. De data aceasta ne-am propus să ajungem în școli prin intermediul părinților (dintre cei cu pregătire și preocupări tehnice – ingineri, arhitecți, urbaniști, designeri de interior), care vor fi provocați să îmbrace haina voluntariatului pentru a contribui la formarea comunității în care evoluează proprii copii, aflați la începutul adolescenței.
  • Un site dedicat care să găzduiască tot conținutul, accesat liber. Aici va fi accesibil inclusiv întreg materialul documentar pe care l-am selectat până acum pe câteva categorii importante: legislația românească în domeniu; cum se face acest tip de educație/pregătire în alte țări: cadru și activități; bune practici.
  • Un ghid pentru simulări (o completare a celui ISU) – poate fi trimis în școală tot ca o parte a materialului educativ din etapa 1, în măsura în care găsim finanțări și parteneri.

Materialele educative elaborate în prima etapă urmăresc trei direcții:

  • Cum recunoaştem că noi şi clădirile pe care le ocupăm frecvent sunt pregătite pentru a ne ţine în siguranţă în cazul unui dezastru;
  • Cum ne comportăm în cazul producerii unui dezastru şi ce ajutor putem aştepta din partea instituţiei (şcolii), autorităţilor;
  • După dezastru – sănătate, ajutor psihlogic, solidaritate.

VÂRSTA: 12-15 ani ( clasa a VI-a, a VII-a şi a VIII-a)
DURATA ŞI OPŢIUNI DE DESFĂŞURARE: 10 lecții + 1 prezentare finală – opţional
METODA DIDACTICĂ: activitate practică și teoretică
TIP CURRICULĂ: interdisciplinară
PREDAT DE: profesor de matematică, fizică, chimie, informatică sau tehnologie sau de un părinte voluntar (de profesiile: inginer, arhitect, urbanist)
LOCUL: sala de clasă + explorare clădirea și curtea școlii
ÎNSCRIERI:  profesori pentru a intra în posesia materialului didactic, aici.
DETALII: office@de-a-arhitectura.ro
PARTENERI: Ordinului Arhitecţilor din România (OAR)

Echipa proiectului: material scris şi documentat de arh. Oana Pavăl şi arh. Maria Cristina Găvozdea; coordonator conţinut: arh. Miruna Grigorescu; coordonator proiect: arh. Corina Croitoru; grafica: arh. Veronica Sava.

Lista cu școlile unde am donat câte 1 „Kit educativ Școlari în siguranță” în anii 2017-2018

Lista cu școlile unde am donat „Kit-ul educativ Școlari în siguranță” în anul școlar 2018-2019

Am scris despre „Şcolari în siguranţă” aici:

2015, 2017, 2018, 2019

SPONSORI:

2018-2019

Pachetele educative „Şcolari în siguranţă” sunt accesibile în şcoli în anul şcolar 2018-2019 cu sprijinul On Semiconductor

2016-2017

Dezvoltarea materialului şi producerea kit-ului în 2016 a fost posibilă cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), cu ajutorul resurselor mobilizate la Swimathon-ul Bucureşti 2016 și cu sprijinul SiniatDanfossAsociaţia KNXScat SistemSimbio.

Save

Save

Save

Save

SAFETY FOR SCHOOLCHILDREN

The De-a Arhitectura Association is preparing a new series of educational packages – „Safe Schools”, which will be accessible in schools with the support of the Architects Order (OAR) Bucharest and the resources mobilized at Swimathonul Bucureşti 2016, and with the support of Siniat, Danfoss, Asociaţia KNX, Scat Sistem, Simbio.

We aim to develop didactic material for classrooms, that is easy to use, friendly, and open (not just with answers, but also with questions and research themes).

We have developed the first stage kits because we want schoolchildren to be educated taking into account three major directions:

1.  How do we recognize if we and the buildings we occupy frequently are prepared to keep us safe in the event of a disaster;

2. How we behave in the event of a disaster and what help we can expect from the institution (the school), the authorities;

3. After the disaster – health, psychological help, solidarity.

The project is dedicated to 6th, 7th and 8th grade schoolchildren and will include:

  • kits containing a card set, each dedicated to a notion, with explanations, icons and resources (see a link, invites a firefighter / architect / medical facility, etc.) + guidance for exploration / analysis of school space from safety view. This time we set out to go to schools through parents (those with technical background and training – engineers, architects, urbanists, interior designers) who will be challenged to wear the coat of volunteering to help shape the community in which evolves their own children at the beginning of adolescence.
  • in the second stage, a dedicated site hosting all the content, freely accessed. All the documentary material we have selected so far divided in several important categories will be accessible here: Romanian legislation in the field; how to do this type of education / training in other countries: framework and activities; good practices.
  • as far as we find resources, a simulation guide (available on the ISU website but not distributed) – can be sent to school as part of the kit above

The idea of ​​the project came after a meeting in November 2015 of the De-Arhitectura team following Colectiv tragedy.

Project team: The material was written and documented by arch. Oana Pavăl and arch. Maria Cristina Găvozdea. The graphics belong to the arch. Veronica Sava. Content Coordinator: arch. Miruna Grigorescu. Project Coordinator: arch. Corina Croitoru.

List of schools where we donated 1 „Safety for Schoolchildren Kit”