aprilie 26, 2016

DE-A ARHITECTURA ÎN ŞCOALA MEA

IF

„De-a arhitectura în școala mea” este programul educațional care dă posibilitatea elevilor să descopere şi să îşi dezvolte un mod de gândire şi abordare a problemelor specific arhitecţilor şi designer-ilor („design thinking”) prin realizarea de propuneri prin care să îmbunătăţească sau să reimagineze şcoala lor, fiind implicaţi astfel într-un proces de învăţare activă, în care îşi folosesc simţul practic şi creativitatea. Este o abordare a învăţării prin proiect aplicată pe un exemplu concret pe care ei îl cunosc şi utilizează, şcoala.

Elevii, ghidaţi de îndrumătorul arhitect, investighează şcoala, identifică aspecte legate de clădire pe care doresc să le îmbunătăţească/schimbe, îşi imaginează ce vor să facă, se documentează, analizează şi fac propuneri de proiect, proiect pe care îl vor prezenta posibililor utilizatori. Arhitectul îndrumător şi profesorul sunt numai ghizi în acest proces.

Pentru a stimula învăţarea şi a da un sens celor învăţate, ei vor selecta din proiectul propus o parte fezabilă de realizat într-un buget dat și vor realiza pentru aceasta o cerere de finanțare, pe care o vor trimite Asociației De-a Arhitectura pentru a obține din fondurile alocate de sponsorul/sponsorii programului din acel an. Proiectul care va beneficia de finanțare va fi selecționat după următoarele criterii:

 • impact mare în viața socială a școlii;
 • foarte mulți utilizatori vor beneficia de proiect;
 • costul redus care se poate încadra cel mai bine în sponsorizarea primită;
 • efort de implementare redus;
 • capacitatea de a deveni un exemplu de urmat și pentru alte școli;
 • capacitatea de a implica elevii în realizarea lui.

Toate proiectele realizate vor fi publicate pe site-ul ȘCOALA MEA, platforma de design participativ pe care am creat-o pentru ca și alți elevi, profesori și arhitecți să beneficieze de experiența acumulată în acest program.

VÂRSTA: 12-18 ani
DURATĂ ŞI OPŢIUNI DE DESFĂŞURARE:

 • un an şcolar – clasa a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a – opţional/extracurricular
 • un an școlar – grup de maxim 25 elevi din clase diferite – extracurricular/club elevi

METODA DIDACTICĂ: învăţare prin proiect
TIP CURRICULĂ: interdisciplinară (arte + ştiinţe)
PREDAT DE: profesor coordonator + arhitect voluntar (persoană resursă) + profesori invitaţi diverse materii (opţional)
LOCUL: sala de clasă, clădirea și curtea școlii
ÎNSCRIERI pentru asistenţa oferită de Asociaţia De-a Arhitectura pe parcursul unui an şcolar: arhitecţi voluntari (în perioada martie-august) şi clasele înscrise de cadre didactice (în perioada decembrie-martie)
DETALII: office@de-a-arhitectura.ro
PARTENERI: Ordinul Arhitecţilor din România

Programul este gratuit pentru școlile de stat.
Dezvoltarea și implementarea acestui program educațional este finanţată parțial de Ordinul Arhitecților din România din fondul Taxa „Timbrul Arhitecturii”.

CUNOAŞTEŢI PROIECTUL:

Descărcaţi prezentarea susţinută de arh. Mina Sava, fondator, preşedinte al Asociaţiei De-a Arhitectura şi coordonator al programului educaţional „De-a arhitectura în școala mea”, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului SCHOOL + HOSPITAL 2017 din Bucureşti, Building Education Bucharest International Forum, un concept BORO PR & COMMUNICATION realizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, despre „De-a arhitectura în școala mea”.

AM SCRIS DESPRE „DE-A ARHITECTURA ÎN ŞCOALA MEA” AICI:

2015, 2016, 2017, 2018, 2019

SPONSORI:

2019-2020

În anul şcolar 2019-2020, Cemacon, prin donaţia făcută pentru echipa ARHimede la Swimathon Bucureşti 2019, este sponsor pentru clasele desemnate câştigătoare în urma sesiunii de finanțare a proiectelor „De-a arhitectura în şcoala mea” 2020.

Fundaţia Comunitară Bucureşti prin Swimathon Bucureşti 2019 – eveniment de înot și strângere de fonduri pentru proiecte ale comunității – este sponsor pentru clasele desemnate câştigătoare în urma sesiunii de finanțare a proiectelor „De-a arhitectura în şcoala mea” 2020.

2018-2019

Călăraşi: Digital Spirit este sponsor în judeţul Călăraşi. Fondurile vor ajunge la Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Sohatu.

Cluj-Napoca: Asociaţia De-a Arhitectura, din fondurile strânse din taxa de 2% din impozitul pe venit, este sponsor al clasei de la Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca, o clasă de elevi cu nevoi speciale care participă în al doilea an în program.

Suceava: Digital Spirit este sponsor în judeţul Suceava. Fondurile vor ajunge la Şcoala Gimnazială Bucşoaia din Frasin.

Timişoara: Saguaro Technology este sponsorul proiectului #SCENUIM, desfășurat în cadrul Liceului de Artă „Ion Vidu” din Timișoara. Baumit este sponsorul sesiunii de finanțare a proiectelor „De-a arhitectura în şcoala mea” în Timișoara, având ca beneficiar Liceul Tehnologic Electrotimiş. Fundația Comunitară Timișoara și Alergotura, prin evenimentul de alergare Timotion, au contribuit la strângerea de fonduri pentru Liceul Tehnologic Electrotimiş.

Restul ţării: Fundaţia Comunitară BucureştiBanca Românească prin Swimathon Bucureşti 2018 – eveniment de înot și strângere de fonduri pentru proiecte ale comunității şi Piatra Online sunt sponsori pentru clasele desemnate câştigătoare în urma sesiunii de finanțare a proiectelor „De-a arhitectura în şcoala mea” 2019.

2017-2018

Braşov: Fundaţia Comunitară Braşov în parteneriat cu Romanian-American Foundation prin programul Fondul Ştiinţescu Braşov

Restul ţării: Digital Spirit. Mai multe detalii despre sesiunea de finanțare a proiectelor „De-a arhitectura în şcoala mea” din 2017-2018 aici. Holcim, Holver.

2016-2017

Bucureşti: Bachmann – sponsor al clasei a VII­‐a din Şcoala Gimnazială Nr. 17 „Pia Brătianu”

Restul claselor din Bucureşti: Fundația Comunitară București prin programul Mobilizăm Excelența al Porsche România. Sponsorizarea a dat posibilitatea tuturor claselor participante să realizeze intervenția propusă de acestea.

2015-2016

Timișoara: Duraziv, Baumit, Prohouse Nitu, Ecorec-Tim, Integra, Egger, Blum, Hafele, MH Solutions Construct 2015 (sponsor cu materiale de construcție pentru clasa a VI­-a din Liceul de Arte Plastice, Timișoara)

 

Save

Save

Save

DE-A ARHITECTURA IN MY SCHOOL

IF

The students, guided by an architect, have the opportunity to discover and develop a way of thinking and approaching architect and designer’s specific issues (design thinking) by making proposals to improve or reimagine their school, being thus engaged in an active learning process in which they use their practical sense and creativity.

It is a project-based approach to learning on a concrete example that they know and use, the school. Students investigate the school, identify building issues they want to improve / change, imagine what they want to do. They document, analyze, and make project proposals, which they will present to potential users. The architect and the teacher are only guides in this process.

In order to stimulate learning and give meaning to what was learned, students will select from their proposed project the feasible part to be built in a given budget they have at their disposal from program sponsors.

Also, the classes participating in the educational program will make a simple funding application to obtain funds from the program sponsor of that year and will send it to the association. The project to be funded will be selected according to the following criteria:

 • great impact on the school social life;
 • many users will benefit from the project;
 • the low cost that best fits in the sponsorship received;
 • low implementation effort;
 • the capacity to become an example for other schools;
 • the ability to involve students in making the project.

In the school year 2016-2017 the program benefited from a sponsorship through the Bucharest Community Foundation from Porsche Romania – Mobilize Excellence. The sponsorship allowed the participating classes to carry out the intervention they proposed. More details: mobilizamexcelenta.ro.

AGE: 12-18 years
DURATION AND OPTIONS:

 • one school year – 6th, 7th, 9th, 10th grade – optional / extracurricular
 • one school year – a group of maximum 25 students from different classes – extracurricular / students club

TEACHING METHOD: learning by project
CURRICULUM TYPE: interdisciplinary (arts + sciences)
TAUGHT BY: coordinating professor + volunteer architect (resource person) + invited professors various subjects (optional)
PLACE: classroom, school building and school yard
REGISTRATIONS  for the assistance provided by the De-a Arhitectura Association during a school year: volunteer architects (in the period between March and August) and the teachers’ grades (during December-March)
DETAILS: office@de-a-arhitectura.ro
PARTNERS: Ordinul Arhitecţilor din România

Pilot Program in 2015-2017.
The program is free for state schools.
The development and implementation of this educational program is partly funded by the Romanian Order of Architects from the „Timbrul de Arhitectura” Tax Fund.

KNOW THE PROJECT:

Download the presentation made by arch. Mina Sava, founder and president of the De-a Arhitectura Association, in the second edition of the SCHOOL + HOSPITAL 2017 event in Bucharest, Building Education Bucharest International Forum, a BORO PR & COMMUNICATION concept made in partnership with the Romanian Order of Architercts, about „Architecture in my school”, the participative design program for schools developed by the De-a Arhitectura Association for secondary and high school students.

Download presentation (pdf)

SPONSORS:

Fundaţia Comunitară Bucureşti, Porsche RomâniaBachmann (sponsor of the 7th grade from the Secondary School No. 17 „Pia Bratianu”, Bucharest, who took part in the program in the school year 2016-2017).