decembrie 21, 2016

FORMARE

Pregatire indrumatori_foto 6

Pe durata derulării programelor de formare, mai jos veţi găsi informaţiile necesare.

Formare „De-a arhitectura mini” – platformă online
Formare „De-a arhitectura în oraşul meu” – materiale de studiu

Asistența oferită de noi şcolilor conține pregătirea prealabilă a celor ce vor susţine cursurile opţionale în anul şcolar următor, profesorii claselor selectate și arhitecții voluntari ce îi vor spijini, aduși împreună pentru a consolida colaborarea în pregătirea și susținerea orelor, pentru a aprofunda conţinutul programului educațional, pentru a exersa metodele interactive de învăţare şi pentru a beneficia de transferul de experienţe de la un an şcolar la altul.

În funcţie de programul educaţional ales, înainte de începerea fiecărui an şcolar:

  • ghidăm viitorii „îndrumători De-a arhitectura” în studierea individuală a materialelor metodologice şi didactice pentru familiarizarea cu structura şi conţinutul cursului, definirea nevoii de sprijin din partea asociaţiei noastre şi clarificarea unor aspecte organizatorice necesar a fi întreprinse de către instituţia şcolară pentru desfăşurarea cursului (iulie-august);
  • facilităm întâlniri locale pentru clarificări şi schimb de experienţe (început de septembrie, pentru îndrumătorii cursului „De-a arhitectura mini” şi „De-a arhitectura în şcoala mea”);
  • conducem ateliere regionale de formare axate pe construirea echipei profesor-voluntar, planificarea optimă a activităţilor educative de tip non-formal, simulări de utilizare a metodelor şi tehnicilor de învăţare experenţială (sfârşit de august – început de septembrie, pentru îndrumătorii cursului „De-a arhitectura în oraşul meu”)

Activităţile de pregătire sunt conduse de către specialişti în domeniul mediul construit şi în domeniul educaţiei, facilitatori şi formatori cu experienţă, direct implicaţi în elaborarea sau implementarea programelor educative De-a arhitectura.

După parcurgerea activităţilor de pregătire, îndrumătorii primesc certificarea noastră pentru a putea susține cursurile și pentru a le servi la portofoliul profesional.

Uniunea Arhitecţilor din România (UAR) a acordat sprijin financiar de la bun început până în 2017, pentru formările aferente cursului „De-a arhitectura în oraşul meu”. Această întâlnire directă pentru a pregăti implementarea acestui curs care prezintă multe provocări este esențială pentru buna funcționare a fiecărei echipe formată dintr-un cadru didactic și un facilitator – persoană resursă

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) acordă sprijin financiar și logistic pentru formarea îndrumătorilor pentru cursul „De-a arhitectura mini”. 

Pentru gimnaziu și liceu, „De-a arhitectura în şcoala mea” este un curs nou care va găsi susținere financiară pentru formare din partea organizațiilor profesionale.

Această susținere pentru formarea arhitecților-facilitatori dovedește asumarea de către organizațiile profesionale ale arhitecților din România a obiectivelor legate de implicarea activă a profesioniștilor în societate, prin educație.

An de an, participanţii la pregătire ne semnalează necesitatea şi utilitatea acestor activităţi, apreciază profesionalismul şi implicarea celor care o conduc, echilibrul între informaţiile teoretice şi activităţile practice şi consideră extrem de utile sesiunile de familiarizare cu conţinutul şi metodele propuse, de simulare a secvenţelor de lecţii şi cele ce pregătesc colaborarea dintre profesor şi voluntar.

FINANŢATOR:

oar

Save

Save

Save

TRAINING

Pregatire indrumatori_foto 6

The assistance we offer to schools includes the training of those who will teach the optional courses in the following school year. The teachers of the selected classes and the volunteer architects who will support them are brought together to strengthen the collaboration in the preparation and teaching of the lessons, to deepen the content of the educational program, to practice interactive learning methods and to benefit from the transfer of experiences from one school year to another.

Depending on the chosen educational program, before the start of each school year:

  • we guide the future „De-a arhitectura tutors” in the individual study of methodological and didactic materials to familiarize with the structure and content of the course, to define the need for support from our association and clarifying some organizational aspects necessary to be undertaken by the school institution to conduct the course (July – August);
  • we facilitate local meetings for clarifications and experience exchange (beginning of September, for the tutors of the „De-a arhitectura mini” and „De-a arhitectura in my school” course);
  • we lead regional training workshops focused on building the teacher-volunteer team, optimal planning of non-formal educational activities, simulations of using methods and experiential learning techniques (end of August – beginning of September, for tutors of the course „De-a arhitectura in my city „)

Training activities are run by experienced built environment and education specialists, facilitators and experienced trainers directly involved in designing or implementing the De-a Arhitectura educational programs.

After completing training activities, tutors receive our certification in order to be able to teach the courses and to serve them for their professional portfolio.

The Romanian Union of Architects (UAR) provides financial support from the very beginning for the training courses „De-a arhitectura in my city”. This direct meeting to prepare for the implementation of this challenging course is essential for the proper functioning of each team consisting of a teacher and a resource facilitator.

The Romanian Order of Architects (OAR) provides financial and logistic support for the training of tutors for the „De-a arhitectura mini” course.

For secondary and high school, „De-a arhitectura in my school” is a new course that will find financial support for training from professional organizations.

This support for the training of architects-facilitators proves that the professional organizations of the Romanian architects have assumed the objectives related to the active involvement of the professionals in the society through education.

Every year, the participants in the training mark us the necessity and usefulness of these activities, appreciate the professionalism and involvement of those who lead it, the balance between the theoretical information and the practical activities and consider the sessions to familiarize with the proposed content and methods, to simulate the sequence of lessons and those that prepare the collaboration between teacher and volunteer very useful.

During the training programs, you can find the necessary information below.

Training „De-a arhitectura mini”online training

Training „De-a arhitectura în oraşul meu” – study materials

FINANCIERS:

uaroar