ianuarie 8, 2016

GRUPURI ŢINTĂ

dscf9089-copy

 

COPIII >

Calitatea arhitecturii şi a mediului construit de mâine depinde de copiii de astăzi. Copiii ce vor înţelege mediul în care trăiesc şi procesele care îl transformă vor deveni cetăţenii responsabili şi activi de mâine. De aceea creăm şi implementăm programe educaţionale pline de miez. Copiii pot găsi resurse pentru învăţare prin joc. Noi ne dorim să ne inspire în continuare!

 

PROFESORII >

Şcoala are valenţa de a fi acel punct în care se construieşte încrederea în ceilalţi, pentru progresul societăţii, iar profesorii sunt cei mai importanţi în acest proces de creştere a unor oameni care să ştie să îşi folosească cunoştinţele, să colaboreze, să inoveze. Dorim să echipăm profesorii cu concepte şi materiale didactice de cea mai bună calitate şi să le facilităm accesul la strategii educaţionale noi, precum şi la persoane resursă din comunitate.

 

PĂRINŢII >

În familie se creează abilităţi indispensabile dezvoltării personale şi învăţării continue. Părinţii de astăzi sunt cei care caută oportunităţi de informare şi de experimentare pentru copiii lor. Dorim să îi avem alături în acest proces de creştere, dar şi să îi uimim prin entuziasmul şi capacitatea de creştere frumoasă a celor mici în proiectele De-a arhitectura.

 

ARHITECŢII >

Facilităm deschiderea spre comunitate a breslei arhitecţilor, deschizând prin intermediul activităţilor noastre educative canale de comunicare inaccesibile până acum. Lucrul cu copiii, dar şi interacţiunea cu sistemul de educaţie, ieşirea din zona de confort – sunt experienţe care îi schimbă pe arhitecţii ce se implică în proiectele De-a arhitectura.

 

TARGET GROUPS

dscf9089-copy

 

CHILDREN >

The quality of tomorrow’s architecture and built environment depends on today’s children. Children who will understand their environment and the processes that transforms it will become the responsible and active citizens of tomorrow. Therefore, we create and implement educational programs with valuable content. Children can find resources for learning through play. We want them to continue to inspire us!

 

TEACHERS >

School has the capacity to be that point where confidence in others is being built, for the progress of society, while teachers are the most important in this growing process of people, who know how to use their knowledge, how to collaborate, how to innovate. We wish to provide teachers concepts and teaching materials of the highest quality and to facilitate access to new educational strategies, as well as to human resources from the community.

 

PARENTS >

Essential skills for personal development and lifelong learning are created within the family. Nowadays, parents are seeking information and experimentation opportunities for their children. We wish to have them by our side in this growing process, but also to amaze them with the enthusiasm and the capacity for beautiful growth of the small ones within De-a Arhitectura’s projects.

 

ARCHITECTS >

We assist the openness of the architects and built environment professionals towards the community, through our educational activities, thus paving communication channels previously inaccessible. Working with children, as well as interacting with the education system, stepping out of the comfort zone – are all experiences which change the architects that engage in De-a Arhitectura’s projects.