ianuarie 27, 2016

AMBASADORI DE-A ARHITECTURA

AMBASADOR DE-A ARHITECTURA: RALUCA ANTONESCU

Raluca Antonescu de la Antonescu PR & Consulting este alături de Asociaţia De-a Arhitectura încă din 2013 implicându-se în crearea şi consolidarea imaginii acesteia, ghidându-ne cu multă încredere şi optimism.

„2% pentru De-a Arhitectura, 100% pentru copii şi pentru viaţa ta peste 10 ani.

Autorităţile locale, supranumite şi Micul Parlament, sunt alese prin vot. Anul acesta, în vară, avem alegeri. Întreaga retorică a candidaţilor se bazează pe acţiuni pentru oraş, mediul construit în care trăim. Copiii care trec prin cursurile De-a arhitectura le-ar putea pune oricând acestor edili întrebări mai pertinente decât părinţii lor! Peste nu mai mult de două mandate vor putea vota. Între timp vor fi primit informaţii, elemente de cultură generală, o logică a spaţiului şi o poezie a formei. Un curs practic, care le pune mintea şi mânuţele la treabă, care le explică senzaţiile oraşului şi ceea ce ar putea să fie.

Educaţia în arhitectură înseamnă artă vizuală, urbanism, geometrie, dimensiuni, percepţie şi bun simţ. Iar pentru aceasta merită să ne implicăm în susţinerea echipelor de voluntari care au luat asupra lor ceea ce sistemul nu oferă. Care au trecut peste «trăim în România», pentru că au înţeles că România suntem fiecare dintre noi. Iar copiii «De-a arhitectura» sunt atât de frumoşi, înlăuntru şi afară! Frumuseţea lor se va reflectă asupra oraşelor și vieţilor noastre. Cu puţină răbdare şi cei 2%. Sunt onorată să fiu ambasador «De-a arhitectura» şi vă invit şi pe voi să fiţi ambasadori ai frumuseţii şi ai bunului gust din viitoarele noastre oraşe, susţinând cursurile Asociaţei.” – Raluca Antonescu

AMBASADOR DE-A ARHITECTURA: CAMELIA SĂVOIU

Camelia Săvoiu este alături de Asociaţia De-a Arhitectura încă din 2014, iniţial făcând parte din mediul business, apoi trecând „graniţa” şi fiind parte din echipă.

„Mi-au atras atenţia în mod deosebit oamenii şi programele De-a arhitectura, din prima zi când am făcut cunoştinţă. 🙂 Am ştiut că vor prinde pentru că sunt bine construite şi m-au convins rezultatele după un an de la lansare. Atunci am simţit şi mai puternică dorinţa de a mă implica cu timp, energie, pricepere şi mult entuziasm. Simt că fac parte din familie şi bucuria pe care mi-o dă acest sentiment e o răsplată benefică. Ca, dealtfel, şi onorantul apelativ de Ambasador De-a arhitectura.” – Camelia Săvoiu

AMBASADOR DE-A ARHITECTURA: ALINA CRISTEA

Alina Cristea de la Holcim România este alături de Asociaţia De-a Arhitectura încă din 2013, susţinându-ne în proiecte punctuale şi implicându-se ca voluntar la clasă.

„Colaborarea mea cu De-a Arhitectura a început în 2013 când am făcut cunoştinţă cu această echipă de nota 10+, cu programul asociaţiei şi a continuat ca voluntar în 2014-2016.

De ce: din primul moment în care ne-am cunoscut am fost atrasă de oamenii şi programele De-a arhitectura. Cred că este foarte important să învățăm la şcoală despre oraş, despre cum este el organizat. Este o experienţă extraordinară să explorezi orașul împreună cu copiii şi să îl vezi prin ochii lor, iar experiențele de la clasă sunt extraordinar de creative. De fiecare dată când am ieşit din sala de clasă am avut sentimentul că „las ceva în urmă”, iar bateriile mele au fot reîncărcate 100%.

În opinia mea, educaţia în arhitectură înseamnă artă vizuală, urbanism, geometrie, dimensiuni, percepţie şi bun simţ. Cred în simbioza dintre arhitectură şi inginerie şi ca dovadă că funcţionează este implicarea mea în acest proiect ce se adresează preponderent arhitecţilor.” – Alina Cristea

AMBASADOR DE-A ARHITECTURA: FLORIN ENACHE

Florin Enache este alături de Asociaţia De-a Arhitectura încă din 2014 când a început să predea cursurile asociaţiei şi este neobosit când vine vorba de activitatea la clasă. 

«[…] am făcut muzeul de geometrie!» Aşa a început. Sau: «Ne înscriem pentru anul viitor dacă facem tot cu tine.» – aşa s-a decis soarta pentru următorul an. Şi «Molicioşii sunt oamenii care merg la mall?». Apoi scrisoarea către primarul Braşovului: «[…] să îl ajutăm şi noi să repare şi să deschidă cetatea, că de reclamaţii probabil are biroul plin.» şi apoi o întâlnire «cu clasa, în sala de şedinte de la Velux» şi vizita la Skytower, cea mai înaltă clădire din oraş …şi lista poate continua cu «Doamne, ce frumos e, e altceva! De când sunt în şcoală aşteptam aşa un curs!».

Pe scurt, de câţiva ani, De-a arhitectura a devenit sursa mea de bucurie profesională şi de inspiraţie. De oferit comunităţii o parte din darul pe care eu l-am primit, de a fi arhitect. Vorba vine voluntariat, pentru că mai mult primeşti, decât oferi. E poate cel mai frumos mod de înţelegere a sintagmei «oferind vei dobândi». Şi nu puţin.

E multă energie pozitivă, dar tot ce se întâmplă e şi pentru că cineva cumva a muncit să gândească şi să pornească acest program cu tot ce înseamnă el – materiale, organizare: eu am primit practic acest cadou.

Frumos cadou!:)” – Florin Enache

AMBASADOR DE-A ARHITECTURA: MIRCEA ŢIBULEAC

Ambasadorii De-a arhitectura sunt oamenii care au venit alături de noi identificându-se cu valorile noastre şi modul nostru de lucru şi au energia să ducă mai departe, către popriile cercuri, mesajul nostru. În urma interesului de care au dat dovadă, spre asociaţie s-au întors fonduri, capital de imagine etc.

Save

De-a Arhitectura Ambassadors

DE-A ARHITECTURA AMBASSADOR: RALUCA ANTONESCU

Raluca has been supporting De-a Arhitectura Association since 2013 by building and promoting our public image, helping us to increase awareness of De-a Arhitectura Association and guiding us with confidence and optimism.

“2% for De-a Arhitectura, is 100% for children and for your life in 10 years.

The local authorities, also known as Little Parliament, are elected through casting a vote. This year, in summer, we have elections. The entire rhetoric of the candidates is based on actions for the city, for the built environment in which we live. The children who study De-a Arhitectura’s courses could, at any given moment, ask these mayors more pertinent questions than their parents! In no more than two terms they will be allowed to vote. Meanwhile they would have received information, basic knowledge, a sense of space and a poetry of form. A practical course, which puts their minds and tiny hands to work, which explains the sensations of the city and what it could be.

Architecture education means visual art, urbanism, geometry, dimensions, perception and common sense. For this it is totally worth getting involved in supporting the teams of volunteers who have undertaken the responsibility of giving what the system has failed to provide. Volunteers who’ve went beyond who haven’t accepted the preconceived limitations of living in Romania, because they understood that Romania is in each of us. And the ‘De-a Arhitectura children’ are so beautiful, both on the inside and outside! Their beauty will reflect upon our cities and our lives. With a little patience and the 2%. I am honored to be a ‘De-a Arhitectura’ ambassador and I invite you too, to be ambassadors of beauty and refined taste in our future cities, by supporting the Association’s programs.” – Raluca Antonescu

 

 

DE-A ARHITECTURA AMBASSADOR: CAMELIA SĂVOIU

Camelia has been supporting De-a Arhitectura Association since 2014, initially being part of the business environment, subsequently crossing the border and becoming part of the team.

“The people and the De-a Arhitectura programs drew my attention, from the first day we met. 🙂 I knew they will take roots because they are well built and the results had me convinced after only one year from their launch. At that point I felt even stronger, the urge to get involved dedicating my time, energy, skill and enthusiasm. I feel that I am part of the family and the joy that this feeling gives me is truly rewarding. As, in fact, the honorable appellative De-a Arhitectura Ambassador.” – Camelia Săvoiu

DE-A ARHITECTURA AMBASSADOR: ALINA CRISTEA

Alina Cristea from Holcim Romania has been joining the De-a Arhitectura Association since 2013, supporting us in punctual projects and engaging as a volunteer in the classroom.

„My collaboration with De-a Arhitectura began in 2013 when I became acquainted with this 10 + grade team, with the association’s program and continued as a volunteer in 2014-2016.

Why: From the very first moment we met, I was drawn to the De-a Arhitectura people and programs. I belive it is very important to learn about the city at school, how it is organized. It’s an extraordinary experience to explore the city with the kids and see it through their eyes, and the classroom experiences are incredibly creative. Every time I left the classroom I had the feeling that „I’m leaving something” and my batteries were recharged 100%.

In my opinion, education in architecture means visual art, urbanism, geometry, dimensions, perception and common sense. I believe in the symbiosis between architecture and engineering and as proof that it works is my involvement in this project, which is mainly addressed to architects. „– Alina Cristea

DE-A ARHITECTURA AMBASSADOR: FLORIN ENACHE

” «[…] I made the museum of geometry!» That’s how it startedOr: «We’ll sign up for next year if we do it with you.» – so the fate was decided for the next year. And «Molicioşii are poeple going to the mall?». Then the letter to the Mayor of Brașov: „… to help him repair and open the citadel, that complaints probably filled his office” and then a „classroom meeting in the Velux meeting room” and a visit to Skytower, the tallest building in town … and the list can go on  with „God, this is beautiful, it’s something else! Since when I’m in school, I was expecting such a course! „

In short, for a few years, De-a arhitectura has become my source of professional joy and inspiration. To offer the community some of the gift I received, to be an architect. Allegedly volunteering, because you get more than you offer. It is perhaps the most beautiful way of understanding the phrase «offering you will acquire». And not a little.

There is a lot of positive energy, but all that happens is because somebody somehow worked to think and start this program with everything it means – materials, organization: I have basically received this gift.

Beautiful gift! 🙂 „ – Florin Enache

Save