octombrie 24, 2016

PROFESIONIŞTII

Raluca Antonescu, „De-a PR-ul”

De ce s-ar face copiii de azi PR-iştii de mâine? Raluca Antonescu, o bună prietenă a Asociaţiei noastre, e convinsă că „Ar putea schimba lumea. Serios, chiar ar putea.” Cum se schimbă lumea de pe poziţia unui om de comunicare, de ce e o meserie frumoasă, în care te dezvolţi continuu ca persoană în relaţie cu alţi oameni şi care ar fi primii paşi în această direcţie ne povesteşte Raluca Antonescu.

Mădălina Marcu, „De-a fundraising-ul”

Am întâlnit-o pe Mădălina Marcu la cursul în care ne-a învăţat despre strângerea de fonduri din comunitate. Ne-a fermecat. Am aflat atunci câte ceva despre activitatea ei în zona ONG şi, pentru că suntem curioase, am reuşit să o convingem să îşi rupă puţin timp din programul său încărcat pentru a ne împărtăşi câteva lucruri despre profesia sa.

Daniela Stoicescu, „De-a profesorul”

Daniela este unul dintre primii noştri susţinători (prin promovarea pe site-ul infinit-edu, prin ajutorul material de anul trecut de la training) care au înţeles demersul nostru şi cu care am comunicat bine din prima clipă. Daniela este director al Şcolii Aletheea din Bucureşti.

Carmina Vakulovski, „De-a doamna învăţătoare”

Am cunoscut-o pe Carmina în 2014, când ne-am adunat în Turnul Porţii Ecaterina din Braşov pentru a pune ţara la cale, ţara De-a arhitecturii, împreună cu câteva arhitecte şi învăţătoare. Predase în 2013-2014 la clasa a III-a cursul „De-a arhitectura în oraşul meu” şi participa acum la dezbaterea cu inspectori şi alţi oficiali din Ministerul Educaţiei şi Inspectoratele Şcolare Judeţene pe tema viitorului cursului nostru în învăţământul primar. Am pregătit împreună atelierele de formare a îndrumătorilor din toamna lui 2014. Am rămas impresionaţi de profesionalismul său, de energia pe care o degajă şi de înţelegerea pe care o are asupra menirii sale ca educator.

Cătălina Ulrich, „De-a profesoara”

Cătălina Ulrich, profesor universitar doctor ce conduce Departamentul de Ştiinţele Educaţiei al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Bucureşti, este unul dintre cei mai vechi (şi constanţi) parteneri ai De-a Arhitectura. Vă îndemnăm să citiți cu mare atenție gândurile pe care ni le-a împărtășit, importante ca model personal, dar valoroase și pentru constanta dezbatere privind reforma învățământului românesc şi ca model pentru dascălul ideal.

Corina Drocaş, „De-a psihopedagogul”

Corina Drocaş este unul dintre oamenii cei mai luminoşi implicaţi în cursurile De-a arhitectura, prin rezultatele emoţionante pe care le-a obţinut. A făcut echipă cu arhitectul voluntar Ioana Ciurea, la Cluj-Napoca. Materialele didactice dezvoltate pentru cursul „De-a arhitectura în oraşul meu” au fost adaptate şi utilizate, cu răbdare şi dedicaţie, într-o clasă de copii cu dizabilităţi. Felul în care cursul i-a făcut să îşi dea seama că cunoştinţele dobândite în şcoală au relevanţă şi aplicabilitate în lumea reală, precum şi deschiderea pe care a provocat-o spre oraş a fost benefică pentru elevi şi a adus satisfacţie celor două temerare.

Raluca Iacob, „De-a managerul cultural”

Raluca Iacob este fondatoare a asociaţiei „MetruCub – resurse pentru cultură”, ce coordonează proiectul „Susține cultura în educație”, iniţiativă la care Asociaţia De-a Arhitectura este organizaţie parteneră. Cu un titlu neobişnuit pentru cei care privesc acest domeniu cu scepticism, acela de manager cultural, Raluca reuşeşte să conecteze indivizii şi să pună într-o reţea oameni şi asociaţii care vor şi pot să aducă mai multă cultură în mediul şcolar.

Simona Covrig, „De-a directoarea profesoară de matematică”

Simona Covrig este profesoară de matematică la Școala Gimnazială Frasin și directoare a Școlii Gimnaziale Bucșoaia din județul Suceava după ce la începutul carierei a profesat în medii defavorizate, în învățământul special sau în zone care se confruntau cu problem economice, probleme sociale. Simona a proiectat și susținut de-a lungul vremii mai multe discipline opționale (Matematică aplicată, Matematica și limbile străine, Matematică aplicată în arhitectură, Matematică și mentalitate) cu scopul de a-i apropia pe copii de matematică. La De-a Arhitectura Simona i-a ghidat pe elevi, alături de arh. Iulia Cosovanu, în realizarea „Școlii vesele” din programul educațional „My School Can be Cool” (fostul „De-a arhitectura în școala mea”) în anul școlar 2018-2019.

PROFESSIONALS

Raluca Antonescu, „De-a PR-ul”

Why would today’s children be the PRs of tomorrow? Raluca Antonescu, a good friend of our Association, is convinced that „They could change the world. Seriously, they really could.” How does the world change from the position of a man of communication, why is a beautiful job, in which you are continually developing as a person in relation to other people and which would be the first steps in this direction, tells us Raluca Antonescu.

Mădălina Marcu, „De-a fundraising-ul”

We met Mădălina Marcu at the course she taught us about raising funds from the community. We were enchanted. Then we found out something about her work in the NGO area, and because we are curious we managed to convince her to spare some time from her busy schedule to share some insight about her work.

Daniela Stoicescu, „De-a profesorul”

Daniela is one of our first supporters (through promotion on the infinite-edu website, through helpinig us with the training) who understood our approach and communicated well with us from the first moment. Daniela is the principal of the Aletheia School in Bucharest.

Carmina Vakulovski, „De-a doamna învăţătoare”

We met Carmina in 2014 when we gathered in the Tower of the Catherine Gate in Brașov to have a talk, a talk about De-a arhitectura, along with some architects and teachers. She had taught the course „De-a arhitectura in my City” in 2013-2014 to the 3rd grade and was participating in the debate with inspectors and other officials from the Ministry of Education and County School Inspectorates on the future of our primary education course. We prepared the tutorial training workshops together in the autumn of 2014. We were impressed by her professionalism, her energy and her understanding of her role as educator.

Cătălina Ulrich, „De-a profesoara”

Cătălina Ulrich, a Ph.D. professor who heads the Department of Education Sciences of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Bucharest, is one of the oldest (and constant) partners of De-a Arhitectura. We urge you to read carefully the thoughts that she shared with us, important as a personal model, but also valuable for the constant debate on the reform of the Romanian education and as a model for the ideal teacher.

Corina Drocaş, „De-a psihopedagogul”

Corina Drocaş is one of the brightest people involved in De-a arhitectura courses, through the exciting results she has achieved. She teamed up with volunteer architect Ioana Ciurea in Cluj-Napoca. The teaching materials developed for the course „De-a arhitectura in my City” have been adapted and used with patience and dedication in a classroom of disabled children. The way the course made them realize that the knowledge gained in school has relevance and applicability in the real world, and the openness it has brought to the city has been beneficial for students and has brought satisfaction to the two venturesome.

Raluca Iacob, „De-a managerul cultural”

Raluca Iacob is the founder of the „MetruCub – Resources for Culture” Association, which coordinates the project „Support Culture in Education”, an initiative to which the De-a Arhitectura Association is a partner organization. With an unusual title for those who look at this field with skepticism, cultural manager, Raluca manages to connect individuals and network people and associates who want and can bring more culture to the school environment.