ianuarie 6, 2017

ŞCOLARI ÎN SIGURANŢĂ

Asociaţia De-a Arhitectura pregăteşte o nouă serie de pachete educative – „Şcolari în siguranţă”, care vor fi accesibile în şcoli cu sprijinul On Semiconductor. Dezvoltarea materialului şi producerea kit-ului în 2016 a fost posibilă cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor (OAR) Bucureşti, cu ajutorul resurselor mobilizate la Swimathonul Bucureşti 2016 și cu sprijinul Siniat, Danfoss, Asociaţia KNX, Scat Sistem, Simbio.

Am elaborat kit-urile din prima etapă, pentru că dorim ca şcolarii să fie educaţi ţinând seama de trei direcţii mari:

1. Cum recunoaştem că noi şi clădirile pe care le ocupăm frecvent sunt pregătite pentru a ne ţine în siguranţă în cazul unui dezastru;

2. Cum ne comportăm în cazul producerii unui dezastru şi ce ajutor putem aştepta din partea instituţiei (şcolii), autorităţilor;

3. După dezastru – sănătate, ajutor psihlogic, solidaritate.

Proiectul este dedicat şcolarilor din clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a şi va conține:

  • kit-uri conținând un set de cartoline, fiecare dedicată unei noțiuni, cu explicații, pictograme și resurse (vezi un link, invită un pompier/un arhitect/un cadru medical etc.) + îndrumare pentru explorări/analize ale spațiului școlii din punct de vedere al siguranței. De data aceasta ne-am propus să ajungem în școli prin intermediul părinților (dintre cei cu pregătire și preocupări tehnice – ingineri, arhitecți, urbaniști, designeri de interior), care vor fi provocați să îmbrace haina voluntariatului pentru a contribui la formarea comunității în care evoluează proprii copii, aflați la începutul adolescenței.
  • în a doua etapă, un site dedicat care să găzduiască tot conținutul, accesat liber. Aici va fi accesibil inclusiv întreg materialul documentar pe care l-am selectat până acum pe câteva categorii importante: legislația românească în domeniu; cum se face acest tip de educație/pregătire în alte țări: cadru și activități; bune practici.
  • în măsura în care găsim resurse, ghid pentru simulări (există pe site-ul ISU, dar nu e distribuit) – poate fi trimis în școală tot ca o parte a kit-ului de mai sus.

Ideea proiectului a apărut în urma unei întâlniri din noiembrie 2015 a echipei De-a Arhitectura ca urmare a tragediei de la Colectiv. Aici puteţi citi concluzia primei întâlniri.

Profesorii claselor doritoare să intre în posesia materialului didactic sunt invitaţi să parcurgă condiţiile şi să se înscrie aici.

Am scris despre Şcolari în siguranţă  aici, aici şi aici.

Echipa proiectului: Materialul a fost scris şi documentat de arh. Oana Pavăl şi arh. Maria Cristina Găvozdea. Grafica aparţine arh. Veronica Sava. Coordonator conţinut: arh. Miruna Grigorescu. Coordonator proiect: arh. Corina Croitoru.

Lista cu școlile unde am donat câte 1 „Kit educativ Școlari în siguranță”

Save

Save

Save

Save

SAFETY FOR SCHOOLCHILDREN

The De-a Arhitectura Association is preparing a new series of educational packages – „Safe Schools”, which will be accessible in schools with the support of the Architects Order (OAR) Bucharest and the resources mobilized at Swimathonul Bucureşti 2016, and with the support of Siniat, Danfoss, Asociaţia KNX, Scat Sistem, Simbio.

We aim to develop didactic material for classrooms, that is easy to use, friendly, and open (not just with answers, but also with questions and research themes).

We have developed the first stage kits because we want schoolchildren to be educated taking into account three major directions:

1.  How do we recognize if we and the buildings we occupy frequently are prepared to keep us safe in the event of a disaster;

2. How we behave in the event of a disaster and what help we can expect from the institution (the school), the authorities;

3. After the disaster – health, psychological help, solidarity.

The project is dedicated to 6th, 7th and 8th grade schoolchildren and will include:

  • kits containing a card set, each dedicated to a notion, with explanations, icons and resources (see a link, invites a firefighter / architect / medical facility, etc.) + guidance for exploration / analysis of school space from safety view. This time we set out to go to schools through parents (those with technical background and training – engineers, architects, urbanists, interior designers) who will be challenged to wear the coat of volunteering to help shape the community in which evolves their own children at the beginning of adolescence.
  • in the second stage, a dedicated site hosting all the content, freely accessed. All the documentary material we have selected so far divided in several important categories will be accessible here: Romanian legislation in the field; how to do this type of education / training in other countries: framework and activities; good practices.
  • as far as we find resources, a simulation guide (available on the ISU website but not distributed) – can be sent to school as part of the kit above

The idea of ​​the project came after a meeting in November 2015 of the De-Arhitectura team following Colectiv tragedy.

Project team: The material was written and documented by arch. Oana Pavăl and arch. Maria Cristina Găvozdea. The graphics belong to the arch. Veronica Sava. Content Coordinator: arch. Miruna Grigorescu. Project Coordinator: arch. Corina Croitoru.

List of schools where we donated 1 „Safety for Schoolchildren Kit”